1. Hiệu trưởng: Phan Văn Thành

2. Phó Hiệu trưởng THCS: Hà Văn Em

3. Phó Hiệu trưởng TH: Trần Thị Thanh Cam