1. Chủ chức tịch Công đoàn: Trần Thị Cam

2. Phó Chủ tịch: 

3. Các ủy viên: