1. Tổng phụ trách: Nguyễn Thanh Tâm.

2. Các phụ trách chi: