Đề nghị Cán bộ phụ trách thư viện nghiên cứu tham mưu thực hiện.